Внедряване и изграждане на ERP системи (Enterprise Resource Planning), с цел подпомагане на производителността и печалабта на вашия бизнес.

ERP ( Enterprise Resource Planning ) е организационна стратегия за интегриране на производството, управление на човешките ресурси, финансово управление и управление на активи, насочена към непрекъснато балансиране и оптимизиране на ресурсите на предприятието чрез специализиран интегриран софтуерен пакет и процеси за всички сфери на дейност.

Въвеждането на ERP система се счита за необходимо условие за всяка компания, а от края на 90-те години ERP системите, първоначално се използват само от промишлени предприятия независимо от държавата, собствеността и промишлеността.

Приложимостта в различните отрасли налага ERP-системите, от една страна, изискванията за универсалност, от друга страна - подкрепата за разширяемост според спецификата на индустрията. Основните големи системи включват готови специализирани модули и разширения за различни отрасли (специализирани решения са известни в ERP системи за машиностроене и производствена промишленост, добивни предприятия, търговия на дребно, дистрибуция, банки, финансови организации и застрахователни компании, телекомуникации, енергетика, организации в сектор на публичната администрация, образованието, медицината и други отрасли).

ERP модули:

Има доста и различни модули всички най-ражните са:

-Финанси

Финансовите модули, основно главната книга, се считат от много практикуващи за централните компоненти на ERP системата, а формирането на финансови отчети посредством ERP системата се счита за една от действително задължителните условия за положителни резултати. Сред ERP финансовите модули има много различни функционални блокове, различни структури са диференцирани в различни системи и различни версии, сред най-често срещаните (по организационни единици):

    счетоводство : главна книга, вземания ( длъжници ), дължими сметки ( кредитори );
    счетоводство управление контрол : отчитане на разходите и доходите по място на произход, по продукти, по проекти, разходи ;
    парични потоци:  управление на паричните потоци (включително банкови сметки и каса), взаимодействие с банки, управление на дълга;
    финанси : управление на дълготрайните активи, управление на инвестициите, финансов контрол и управление на риска.


-Персонал

Сред модулите за управление на персонала в ERP-системите на 2000-те години: записи на персонала, проследяване на времето ( записване на времето ), управление на работната поръчка, служебни пътувания, изчисляване на производителността на труда, управление на заплатите, бонуси, оценка на персонала, управление на квалификациите ( професионални умения, обучение), набиране на персонал .

-Операции

Модулите на оперативните единици обхващат дейностите на организацията за създаване на продукти и услуги и необходимите функции за поддържане на тези процеси. Ако персоналните и финансовите модули са достатъчно универсални за различни организации, тогава много оперативни модули са по-специфични за различните отрасли, тъй като подходите за преобразуване на ресурсите в различните сектори са значително различни. В повечето системи са създадени следните групи операционни модули:

    Логистика: доставка, управление на връзките с доставчиците, управление на веригата за доставки и транспорт, управление на инвентара, складиране, управление на инвентара;
    Производство: управление на материалите, планиране на производството, регистрация на продукти, управление на производствената програма;
    Продажби: ценообразуване, обработка и конфигуриране на поръчки, продажби, дистрибуция, сервизно обслужване.

Отделните функции на операционната единица често се поставят в специализирани софтуерни продукти и се появяват като специализирани класове приложения за приложения като EAM за поддръжка и ремонт, CRM за продажби и дистрибуция, PLM за управление на спецификациите, APS и MES за управление на производството.

Ние от Nort-West Coreds можем да ви предложим всичко това, като специална разработка за вашия бизнес.

Други услуги